دانستنی های جالب درباره باورهای غلط – سری 9

این تقویم در دوره هخامنشیان تغییراتی کرده و به صورت تقویم زرتشتی درآمد. همه آنها این موضوع را تایید کرده اند که این سم یک پروتئین سمی است. آریان مینویسد: اسکندر با هیپاسپیستها و تیراندازان آگریانی و دسته های سنوس و آمینتاس و کمانداران سواره و نیمی از سواره نظام به ولایت ماردها رفته و اسرای زیاد گرفت و اکثر اشخاصی را که جنگ کرده بودند کشت. جرج رینولدز وحشتزده فریاد کشید: در این صورت پیش از این که بهرهبرداریمان شروع شود ورشکسته خواهیم بود. این روش را به دوستان خود پیشنهاد داده و فرهنگ طبیعت گردی را از خود شروع کنید.

هر سال دارای ۴ فصل با نامهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان است و هر فصل ۳ ماه دارد و هر ماه تقریباً ۴ هفته و هر هفته ۷ روز با نامهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (آدینه) دارد. کبیسهگیری تقویم میلادی دارای دو دورهٔ زمانی است. چون هر دو تقویم خورشیدی هستند در روزها هماهنگی نسبی دارند و نوسانهای محدود در این هماهنگی در نتیجه تمایز شیوه کبیسهگیری در دو گاهشماری است و به تبع ماههای خورشید معمولاً با روزهای خاص میلادی آغاز میشود و در بعضی سالها نوسان محدودی دارد . امروزه در اکثر کشورهای جهان، همچنین اغلب کشورهای اسلامی، گاهشماری میلادی بهعنوان تقویم رسمی شناخته میشود.

مبدأ گاهشماری هجری خورشیدی مانند گاهشماری هجری قمری، سال هجرت پیامبر اسلام، محمد، سال ۶۲۲ میلادی از مکه به مدینه میباشد. این گاهشماری در ایران با تصویب مجلس شورای ملی در ۱۱ فروردین ۱۳۰۴، گاهشمار رسمی ایران اعلام شد. در گاهشماری ژولیانی اعتدال بهاری در سال ۳۲۵ میلادی که شورای نیقیه تشکیل شده بود در ۲۱ مارس صورت گرفته بود و در سال ۱۵۸۲ به ۱۱ مارس افتاده بود و ده روز عقب مانده بود. پس از آن با تغییراتی در عناوین ماهها و تعدیل آنها درقالب تقویم هجری خورشیدی، در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۰۴ تقویم رسمی ایران اعلام شد. این هیئت همان روش کلی کبیسهگیری گاهشماری میلادی گرگوری را پیشنهاد کرد و علاوه بر آن آرایه جدیدی برای تعدیل کبیسهگیری عرضه شد که هیچکدام به تصویب نرسید و مهمترین رکن یک تقویم واگذاشته شده و تعیین کبیسهها بلاتکلیف و به رصد نجومی سالانه تحویل سالها واگذار شد. تعدیل کبیسهگیری این گاهشماری در ۲۴ فوریهٔ ۱۵۸۲ از سوی پاپ گریگوری سیزدهم پذیرفته شد و از آن پس به گاهشماری گریگوری (گِرِگوری) مشهور شد ولی در ایران و کشورهای عربی به آن تقویم میلادی میگویند.

این گاهشمار با روی کار آمدن حکومت شوروی پا به روسیه نهاد و تا پیش از آن (دوران حکومت تزار) گاهشمار ژولینی رایج بود. نجمالدوله برای اولین بار عبارت ۱۲۶۴ هجری شمسی را در حاشیه تقویم سال ۸۰۷ جلالی مطابق ۳-۱۳۰۲ هجری قمری ذکر کرد و از آن تاریخ به بعد، گاهشماری را در ایران رایج کرد که برای اولین بار اساس آن شمسی و مبدأ آن هجرت پیامبر اسلام از مکّه به مدینه باشد. این گاهشماری برگرفته از گاهشماری ژولینی با مبدأ میلاد عیسی است و نخست از سوی آلویسیوس لیلیوس که پزشکی از اهالی کالابریا بود، پیشنهاد شد. طول ماههای آن در نیمه نخست سال ۳۱روزه و درنیمه دوم سال ۳۰روزه است که در سالهای غیرکبیسه ماه آخر ۲۹روزه است. طول ماهها: حمل (۳۰ یا ۳۱روزه)، ثور (۳۱ یا ۳۲روزه)، جوزا (۳۱ یا ۳۲روزه)، سرطان (۳۱ یا ۳۲روزه)، اسد (۳۱ یا ۳۲روزه)، سنبله (۳۰ یا ۳۱روزه)، میزان (۳۰ یا ۳۱روزه)، عقرب (۲۹ یا ۳۰روزه)، قوس (۲۹ یا ۳۰روزه)، جدی (۲۹ یا ۳۰روزه)، دلو (۲۹ یا ۳۰روزه)، حوت (۲۹ یا ۳۰روزه).

از نکات جالب توجه در تاریخ طبرستان قیامهای پیاپی علیه ستمگران و بیگانگان و سلسلههایی با عمر ۱۰۰۰ساله میباشد که چشم هر خوانندهای را خیره میکند. آغاز هجرت محمد از مکه روز دوشنبه (۱ ربیعالاول/ ۲۴ شهریور سال ۱ هجری) برابر با ۱۳ سپتامبر ۶۲۲ میلادی قدیم (ژولینی) و ۱۶ سپتامبر ۶۲۲ میلادی جدید (گرگوری) و ورود محمد به مدینه روز ۸ ربیعالاول همان سال میباشد. این تقویم بر پایه سال اعتدالی خورشیدی برابر با ۳۶۵٫۲۴۲۱۹۸۷۸ روز است؛ که سال تقویمی آن ۳۶۵ و ۳۶۶روزه (کبیسه) میباشد. به علت دقیق نبودن کسر سال نسبت به سال اعتدالی هر ۱۲۸ سال یک روز عقب میافتاد. در نتیجه، با احتساب سال گریگوری ۳۶۵٫۲۴۲۵ روز (نسبت به سال حقیقی ۳۶۵٫۲۴۲۱۹۸۷۹ روز) میزان دقت گاهشماری میلادی را به عقبماندگیِ یک روز در هر ۳٬۳۲۰ سال رساند. ژاپن، کشور کره و چین بهترتیب در سالهای ۱۸۹۵، ۱۸۷۲ و ۱۹۱۲ گاهشماری میلادی را پذیرفتند. طبق آمار جهانی در اوت ۲۰۲۰، کشورهای ایران با ۸۳ میلیون جمعیت، افغانستان با ۳۸ میلیون جمعیت، اتیوپی با ۱۱۲ میلیون جمعیت، و نپال با ۲۹ میلیون جمعیت، تنها کشورهای جهان هستند که هنوز تقویم میلادی در آنها تقویم رسمی بهشمار نمیرود، ایران و افغانستان از تقویم هجری خورشیدی، و دو کشور دیگر هر یک از تقویمهای متفاوتی استفاده میکنند که هیچیک جهانی نیستند و در خارج از این کشورها کاربردی ندارند.

دشت کویر یا کویر نمک (کویر نمک بزرگ)، دیگر کویر عظیم ایران است که در مرکز فلات ایران، شمال غربی اصفهان و یزد واقع شده است. شمال ایران و استانهای گیلان، مازندران و گلستان، مقصد محبوب بسیاری از مسافران نوروزی است. ژرمنها در دوران باستان آمیزه ناهمگونی از قبایل بودند که اروپا را در محدوده میان رودخانههای راین و ویستولا و میان رود دانوب و دریای شمال و دریای بالتیک اشغال میکردند. با دنیای جدیدی به غیر از دنیایی که تاکنون در آن زندگی میکردند آشنا شدند. در سراسر دوران پارینه سنگی، انسانها عموماً به عنوان شکارچیان عشایری زندگی میکردند. در دنیای امروز، استرس و بیماری های روحی مانند افسردگی و اضطراب برای بسیاری از مردم بخشی از زندگی روزمره است. طی سالهای ۶۳۴-۶۴۰، سوریه به اشغال ارتش راشدون متشکل از اعراب مسلمان درآمد که خالد بن ولید منجر آن را رهبری میکرد و این منطقه را به بخشی از امپراتوری اسلامی تبدیل کرد.

پیش از رسمی شدن این گاهشماری، از آن در جوامع شهری افغانستان در کنار گاهشماری هجری قمری و گاهشماری میلادی استفاده میشدهاست. این گاهشماری ۳۶۵ روز بود که برای هر ۴ سال یک روز به روزهای سال اضافه میشد (سال ۳۶۵٫۲۵ روزه). همانطور که در ابتدا گفتیم، دریاچه های تار و هویر در گرمای تابستان آب و هوایی خنک دارند و بهترین گزینه برای پیک نیک در یک روز گرم تابستان هستند. گاهشماری گریگوری ابتدا در میان کشورهای کاتولیک اروپا و سپس در میان پروتستانها و ارتدکسها پذیرفتهشد. گاهشماری ایرانی برگرفته از گاهشماری بابلی با سال ۱۲ماه سی روزه بوده که هر ۶سال یکبار ۱۳ماهه میشدهاست. در زمان اردشیر اول پادشاه ساسانی تقویم ایرانی متأثر از تقویم جولیانی به سال ۳۶۵روزه درآمد و به آخر سال ۵ روز اضافه شد و در دوره یزدگرد سوم هم تغییراتی کرد. پیش از آن دورههای کبیسههای گاهشماری هجری خورشیدی افغانستان بر اساس ۸ کبیسه در هر ۳۳ سال، به ترتیب یک کبیسه ۵ ساله و ۷ کبیسه ۴ساله تثبیت گردیده بود و طول ماهها طبق توقف ظاهری خورشید در برجها بین ۲۹ تا ۳۲ روز محاسبه میشد.

این گزارش، احتمال فرازمینی بودن این اشیاء را رد سایت از همه چی نمیکند. توضیح کتاب:حدود 80 سال است که از انتشار خبرهایی دربارة موجودات فرازمینی (ufo) میگذرد. راهآهن جمهوری اسلامی ایران در یک شبکه گسترده و عظیم از خطوط، مهمترین نقاط حمل و نقل کشور را که در برگیرنده بنادر جنوب و شمال، مراکز صنعتی و اقتصادی از قبیل کارخانجات و مراکز اقتصادی و تجاری همچنین معادن عظیم مستقر در اقصی نقاط کشور را به یکدیگر متصل نمودهاست. همین عوامل باعث موفقیت ایشان در نوشتن کتاب سه جلدی جغرافیای طبیعی اقتصادی و سیاسی ایران در سالهای 1310 تا 1311 شد و اولین کتاب ایشان، کتاب جغرافیای طبیعی ایران در 200 صفحه بود. نیکلاس کوپرنیک ستارهشناس لهستانی، کتاب «گردش افلاک آسمانی» را منتشر میکند، او در این کتاب عقاید جدید خود را مبنی بر گردش سیارات به دور خورشید، بر خلاف نظریه گردش سیارات به دور زمین، مطرح میکند.

شما باید مدت زمان سفر، آب و هوا، راحتی و البته ظرفیت حمل وسایلتان را در یک پیادهروی طولانی و چالش برانگیز در نظر بگیرید. بهترین دین آن است که از شما آدم بهتری بسازد. در نظر داشته باشید که این کتاب تنها برای آماده سازی کنکور تالیف شده و به هیچ وجه جای منبع اصلی یعنی کتاب درسی شما را نخواهد گرفت. تنها نقطه ضعفی که به کتاب می توان وارد دانست پاسخنامه آن است. تنها دریک وقفه زمانی بین ۲۴ اسفند ۱۳۵۴ تا ۵ شهریور ۱۳۵۷، تقویم شاهنشاهی تقویمی جدید با مبدأ تقریبی آغاز حکومت کوروش، فقط با مبدأ متفاوت (۱۱۸۰ سال افزوده) نسبت به تقویم هجری شمسی، بهجای آن تقویم رسمی ایران اعلام شده بود. به اعتقاد نگارنده در پیدایش و بروز چنین نگرش اشتباهى به جغرافیا نه تنها کارشناسان و متخصصین این رشته به دلیل عدم ارائه آگاهى عمومى مقصرند، بلکه رسانه هاى گروهى نیز علىرغم پخش برنامه هایى متنوع و بعضا برخوردار از ماهیتى جغرافیایى که هر یک در زیرمجموعه یکى از گرایشات این رشته علمى قرار مى گیرد، از بیان چنین موضوعى آگاهانه یا ناآگاهانه اجتناب مى ورزند.

بر اساس این قانون استفاده از گاهشماری خَتا و اویغور (گاهشماری دوازده حیوانی) منسوخ شد (در حالی که استفاده از گاهشماری دوازده حیوانی همچنان در فرهنگ عمومی مردم ایران رواج دارد) و گاهشماری هجری شمسی با مبدأ هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه و با طول سال شمسی و با نام ماههای فارسی میانه مورد استفاده قرار گرفت. برخی مورخان در زمان او در کتب خود در کنار استفاده از گاهشماری هجری قمری، کلیه تاریخهای مورد نظر خود را، در محدوده زمانی ۸۵۰ تا ۹۸۴ هجری، با گاهشماری با مبدأ رحلت پیامبر نیز تاریخ گذاری کردهاند. در زمان حکومت اکبرشاه (حکومت: ۹۶۳ تا ۱۰۱۴ قمری)، سومین پادشاه امپراتوری بابری هند، در کنار دیگر گاهشماریهای مرسوم، گاهشماری فصلی که گونهای گاهشماری شمسی با مبدأ گاهشماری هجری بود. در گاهشماری گرگوری ده روز از تاریخ حذف گردید و کبیسهگیریهای یکنواخت چهارساله نسبتاً کاهش یافت بدینگونه که سالهای قرن غیرقابل قسمت به ۴۰۰ (مانند: ۱۷۰۰، ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰) بدون کبیسهگیری باشند.

2. اگر لحظه تحویل سال، در بعد از ظهر سیصد و شصت و ششمین روز سال واقع شود، سیصد و شصت و هفتمین روز سال را نوروز، و سال تمام شده را کبیسه به حساب میآورند. اکنون تقویم رسمی ایران و افغانستان فقط با تفاوت اسامی ماهها از هر جهت گاهشماری یکسان به حساب میآیند. وی همواره در آثار خود حکومت کمونیستی را محکوم و مورد پرسش قرار میداد و یکی از نیرومندترین معارضان رژیم شوروی و شخصیتی مؤثر در تاریخ روشنفکری قرن بیستم به حساب میآید.

در ۳ رمضان ۴۷۱ هجری قمری، گاهشماری جلالی که شکل کاملتر گاهشماری ایرانی بود ایجاد شد. طراحان گاهشماری جلالی، گروهی ریاضیدان و اخترشناس بودند که نامدارترین آنها حکیم خیام ریاضیدان و شاعر ایرانی بود. در سال ۱۳۰۴ در پنجمین دوره مجلس شورای ملی قانون گاهشماری هجری شمسی به تصویب رسید. این طرح در قالب ماده واحدهای در مجلس شورای ملی تصویب شد و دولت را مکلف کرد که از آغاز نوروز ۱۳۰۴ سالهای شمسی از ماه فروردین شروع شود و به اسفند خاتمه یابد. تقویم هجری خورشیدی، بر اساس مبانی تقویم جلالی (ایجاد شده در ۴۷۱ هجری قمری) و پس از تغییراتی در تقویم جلالی در قالب تقویم هجری خورشیدی برجی در سال ۱۲۸۹ خورشیدی برای امور مالی کشور و سپس با تغییراتی در سال ۱۳۰۴ در قالب تقویم هجری شمسی رسمیت یافت. این تقویم ضمن تغییراتی درقالب گاهشمار هجری خورشیدی (برجی) درآمده، در ۲ اسفند ۱۲۸۹ به عنوان گاهشماری مالی کشور رسمیت یافت.

ی جامع حرف آخر شامل چه موضوعاتی است؟ گاهشماری که او نوشت، به گاهشماری هجری شمسی بُرجی معروف است. پس از شکست ایرانیان و تسلط اعراب گاهشماری هجری قمری جایگزین تقویم خورشیدی ایرانی شد. اما نفوذ ایرانی در ارتش، دولت و سبک زندگی کمرنگ نشد. با توجه به اینکه پروژه فعلی ناسا زندگی بر روی مریخ است چه شواهد و دلایلی از این سیاره موجود است؟ پکیج جغرافیای جامع حرف آخر شامل چه موضوعاتی است؟ ↑ «تقویم ایران چه زمانی هجری شمسی شد؟ در میان این همه هرجومرج، در همان سال ۱۷۲۲، ارتش افغانستان به رهبری پسر میر ویس، محمود، در سراسر شرق ایران لشکر کشید، اصفهان را محاصره کرد و تسخیر کرد. قانون محاسبات در ۲۱ آبان همان سال به تصویب مجلس رسید و ماده سوم آن مقرر میکرد: «مقیاس زمان بعد از این در محاسبات دولتی سالهای شمسی و ماههای شمسی (بروج) خواهدبود». کاربرد نام سالهای ترکی و بروج فلکی نیز کنار گذاشته شود. این گاهشماری پیشنهادی در دوره معاصر نیز در کنار گاهشماریهای میلادی و مالی و هجری قمری، بر روی گاهشماریهای سالانه چاپ ترکیه ذکر میشود.

↑ بیرشک، احمد. گاهنامهٔ تطبیقی سههزار ساله. ↑ Conder, Josiah (1827). Persia and China. ↑ نام ماهها در تقویم هجری خورشیدی عریستان سعودی (تقویم امالقری) نیز چنین است. با این تفاوت که مبدأ آن هجری است. ۳- دستگیر کردن موجودات فضایی آزاد است اولین انسانی که ادعایش در مورد ربوده شدن به وسیله موجودات فضایی انعکاس زیادی در رسانهها یافت یک مرد ۲۳ ساله برزیلی به نام آنتونیو ویلاش بواش بود که در سال ۱۹۵۷ ادعا کرد توسط موجودات فضایی برای مدتی ربوده شده است. اسناد سازمان امنیت نیوزیلند که در سال ۲۰۱۸ عمومی شدند، نشان میدهند که یک نوجوان ۱۷ ساله به نام کریستوفر جان لوئیز درحالی که از طبقه پنجم ساختمانی مشغول تماشای مراسم بوده، گلولهای شلیک کرده که البته خطا رفت.

در این طرح آمده بود: «ایرانیان با وجود داشتن بهترین تاریخ شمسی که معنی هر یک از آن ماهها کاملاً موافقت به مقتضیات فصل موجوده مملکت مینماید، متأسفانه به مرور ایام، قهراً یا به علل غیر معلوم دیگر، از صورت اصلی خارج و گاهی به اسامی بیتناسب حیوانات یا بروج آمیخته شدهاست». تا سال ۱۹۰۵، بین اصلاح طلبان تفرقه وجود داشت و تنها برای مدتی کوتاه موقعیت تزار نیکلای رومانف تقویت شد. طول ماهها در نیمه اول سال ۳۱ روزه و در نیمه دوم سال ۳۰ روزه است با این تفاوت که ماه پایانی (اسفند) ۲۹ روزه است و تنها در سالهای کبیسه ۳۰ روز خواهد داشت.